EN EN
Kamuoyu Açıklaması

12.12.2023 tarihli önceki açıklamamıza istinaden, Erdemoğlu Holding A.Ş. (“Erdemoğlu”) nitelikli kurumsal yatırımcılara SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de (“SASA”) sahip olduğu SASA’nın çıkarılmış sermayesinin %2.5’ine tekabül eden, 135 milyon adet payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışının (“İşlem”) başarıyla tamamlandığını duyurmaktadır.

İşlem uyarınca J.P. Morgan Securities plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı (“Tek Uluslararası Koordinatör”) olarak atanmıştır.

İşlem kapsamında satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, İşlem’den elde edilen brüt hasılat 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir. Erdemoğlu; İşlem ile eş zamanlı olarak, Tek Uluslararası Koordinatör ile SASA paylarına ilişkin bir türev işlem gerçekleştirmiştir. Söz konusu türev işlem Erdemoğlu'nun SASA'daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlanmıştır. Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, Tek Uluslararası Koordinatör, Erdemoğlu’ndan, İşlem’e ilişkin belirlenmiş olan pay başına 43,10 TL beher pay satış fiyatı üzerinden 32,700,000 adet SASA payı satın almıştır (“Pay Alım ve Satımı”). Türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı kapsamaktadır.

İşlem’in ve Pay Alım ve Satımı’nın tamamlanması akabinde, Erdemoğlu’nun SASA’da doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliği oranı %75,94 olacaktır. Daha önce de belirtildiği üzere, Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte olup, SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürmektedir. Erdemoğlu’nun SASA’da olan bağlılığı ve desteği devam edecektir.

Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin en az %75’ini SASA’ya aktarmayı taahhüt etmektedir. Bu aktarım önce hissedar kredisi olarak gerçekleştirilecek ve söz konusu hissedar kredisi daha sonra SASA nezdinde (Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben) gerçekleştirilecek olan ve neticesinde Erdemoğlu haricindeki mevcut pay sahiplerinin pay sahipliği oranında azalma meydana getirecek tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürülecektir.

Erdemoğlu, İşlem sonrasında, elinde bulundurduğu kalan SASA payları ile ilgili olarak, Tek Uluslararası Koordinatör’e karşı bir takım mutat istisnalara tabi olmak kaydıyla 60 günlük satmama taahhüdünde bulunmuştur. Söz konusu mutat istisnalar türev işlemin gerçekleştirilmesi türev işlemin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan işlemleri kapsamaktadır.

İşlemin takasının 15.12.2023 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Bahsi geçen İşlem’e ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.